BTMPROFESSIONAL

ให้บริการด้านแรงงานต่างด้าวครบวงจร มุ่งมั่นในการคัดเลือกและจัดส่งแรงงานที่มีคุณภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ บีทีเอ็ม โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ให้บริการด้านแรงงานต่างด้าวครบวงจร ด้วยประสบการณ์ของผู้บริหารจากปี 2010 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ จดทะเบียนภายใต้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 วางหลักประกัน 5 ล้านบาท และได้รับการรับรองจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ความมุ่งมั่นในการคัดเลือกและจัดส่งแรงงานที่มีคุณภาพ ความโปร่งใสในการทำงาน และพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา


แนวทางการให้บริการ
• ยึดถือนโยบายการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎ ระเบียบทุกชนิด
• ร่วมมือกับนายจ้าง และแรงงานต่างด้าว ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามกรอบของ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 รวมทั้งกฎ ระเบียบ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
• เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับนายจ้าง เลือกหนทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายและสนับสนุนธุรกิจของนายจ้าง เท่าที่จะทำได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศของทางราชการ ต่างๆ และข้อสัญญา / ข้อตกลงที่มีต่อกัน
• วางแผนและดำเนินการในเชิงรุก ลด/หลีกเลี่ยงงานที่เข้ามาโดยไม่มีแผน และงานฉุกละหุก/ฉุกเฉิน ต่างๆ
• หลีกเลี่ยงวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อไปในอนาคต
• สร้างความเชื่อถือ เชื่อมั่น ไว้วางใจ ต่อผู้บริการและเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อประสานงานของนายจ้าง เพื่อความราบรื่นของการดำเนินงาน โดยหลีกเลี่ยงนโยบายผลประโยชน์ต่างๆ
• ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เช่น การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าว การกรอกข้อมูลและพิมพ์เอกสารแบบฟอร์มโดยโปรแกรมอัตโนมัติ เชื่อมโยงข้อมูลให้สามารถอ้างอิงจากข้อมูลระบบงานเงินเดือนของนายจ้าง เป็นต้น


ข้อมูลบริษัท

• จัดตั้งเมื่อ 19 ตุลาคม 2555
• สำนักงานใหญ่ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
• สำนักงานย่อย จ.กรุงเทพฯ จ.ปราจีนบุรี จ.ข่อนแก่น


บริการ
1. บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU) สัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว
• จัดเตรียมข้อมูล จัดทำเอกสาร ยื่นเอกสาร ติดตามและดำเนินการเรื่องต่างๆ
• คัดเลือกคนงานพร้อมเซ็นสัญญา
• รับแรงงานเข้าประเทศ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
• นำแรงงานเข้ารับการอบรมที่ศูนย์แรกรับเข้าทำงานฯ
• นำส่งแรงงานจากชายแดนไปสถานประกอบการ
• จัดส่งแรงงานกลับประเทศต้นทางเมื่อลาออก และหมดสัญญาจ้าง
2. บริการเอกสารเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวตลอดอายุสัญญาจ้างแรงงาน
• ยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
• ยื่นต่ออายุวีซ่า
• ตรวจโรค
• รายงานตัว 90 วัน
• แจ้งเข้า, แจ้งออก ประจำเดือน
• ทำเอกสาร Re-Entry Visa
• ประสานประเทศต้นทาง
• ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
• จัดประชุมแรงงาน
• แปลเอกสารป้ายประกาศต่างๆ
• จัดเตรียมเอกสารรับการ Audit
3. บริหารจัดการ (คนต่างด้าว) ที่มาทำงานในประเทศไทย
• บริหารจัดการแรงงานทั้งในและนอกเวลาทำงาน 24 ชั่วโมง
• จัดเจ้าหน้าที่คนไทย และล่ามประจำ
• จัดหาและดูแลที่พักอาศัยและสาธารณูปโภค
• จัดรถรับส่ง
• ดูแลเรื่องการเจ็บป่วยและต้องไปโรงพยาบาล
• จัดกิจกรรมสันทนาการตามโอกาส
• ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือแรงงาน


ประเภทของแรงงาน
1. แรงงานนำเข้าใหม่ คือ แรงงานที่สรรหาและคัดเลือกจากประเทศต้นทาง ตามเงื่อนไขและคุณสมบัติของนายจ้าง
2. แรงงานทำงานครบวาระ 4 ปี คือ แรงงานที่ทำงานครบ 4 ปี และต้องการทำ MOU ใหม่ เพื่อกลับมาทำงานกับนายจ้างรายเดิม
3. แรงงานกลุ่มอื่นๆ


ลูกค้าของเรา
• ขำแหละ, อาหารแช่แข็ง, อาหารสำเร็จรูป (เป็ด)
• ชำแหละ, อาหารแช่แข็ง, อาหารสำเร็จรูป (ไก่)
• ชำแหละ, อาหารแช่แข็ง, อาหารสำเร็จรูป (หมู)
• ฟาร์มเป็ด
• ฟาร์มไก่
• ผลิตซอสปรุงรส
• แปรรูปอาหาร (ไก่)
• ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
• ผลิตอะไหล่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์
• ผลิตและจำหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์
• ผลิตชื้นส่วนยานยนต์


13 กรกฎาคม 2564

ผู้ชม 421 ครั้ง

Engine by shopup.com